OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nákupní a reklamační řád

 

I. Úvodní ustanovení

 
Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.andu.cz. Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z produkce prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

  1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.andu.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.
  2. Objednávka kupujícího se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen "kupní smlouva") je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle II.1. výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy tímto způsobem.
  3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

 

 

III. Distribuce - fyzické osoby a ostatní odběratelé

 
Distribuce je zajišťována Českou poštou. Zboží je baleno do bublinkové obálky, aby bylo zabráněno jeho poškození, a poštovní obálky, případně kartónu.

 

IV. Platební podmínky

 
Platba se uskuteční:

  • Převodem/složením na účet prodávajícího
  • zaplacením smluvené ceny při převzetí zboží dobírkou

 

V. Dodací podmínky

 
1. Zboží je dodáváno do 7 dnů od objednání, není-li výslovně uvedeno jinak.

2. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

5. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.


VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na email:

andu-shop@seznam.cz2. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

4. Na uvedené zboží se vztahuje minimální záruční doba 24 měsíců. V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, máte jako spotřebitel (neplatí tedy pro VO odběratele) zákonné právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním, v původním obalu.

Jak zboží vrátit krok po kroku:

a) Upozorněte na tento fakt emailem.

b) Zboží musí být doručeno spolu s originálním balením, které je v tomto případě součástí zboží. Nevztahuje se na případné další obal či krabice, ve kterých může být originální balení vloženo pro účely přepravy.

c) Zboží zašlete doporučenou zásilkou zpět na adresu:

Jitka Mikulášková

Rozhraní 356

Holasice, 66461

 

Zboží neposílejte s platbou na dobírku. Peníze budou vráceny na účet kupujícího po fyzické kontrole zboží.

d) Neprodleně Vám budou vráceny peníze v plné výši ceny výrobku.

e) Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu sídla firmy jdou na vrub zasílajícího.

Pokud budete zboží vracet, budeme se snažit najít společně uspokojivé řešení.


VII. Závěrečná ustanovení


1. Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro kupní smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné prodávajícím na www.andu.cz v den odeslání objednávky kupujícím dle II.1.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

3. S návštěvou internetových stránek www.andu.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.

4. Internetový obchod www.andu.cz je určen pro koncové spotřebitele.

5. Souhlasem s obchodními podmínkami dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro adresní a identifikační účely.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta
Doporučená zásilka -pouze při předchozí úhradě na účet
52,00 Kč ZDARMA
Česká pošta
Dobírka
103,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Převodem na účet
Převodem na účet 1174102036/3030 - prosím zaklikněte při volbě způsobu doručení doporučená zásilka.
BEZ POPLATKU
Dobírkou české pošty
Již započítáno ve způsobu doručení-prosím zaklikněte při volbě způsobu doručení dobírkou.
BEZ POPLATKU
Osobní převzetí zboží
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF